WOW EU Gold - Arygos

Product Price Action
Arygos - Alliance - 150000 G Gold $USD 9.59
Arygos - Alliance - 200000 G Gold $USD 12.78
Arygos - Alliance - 300000 G Gold $USD 19.17
Arygos - Alliance - 400000 G Gold $USD 25.56
Arygos - Alliance - 500000 G Gold $USD 31.95
Arygos - Alliance - 600000 G Gold $USD 38.34
Arygos - Alliance - 700000 G Gold $USD 44.28 ($USD 44.73)
Arygos - Alliance - 800000 G Gold $USD 50.61 ($USD 51.12)
Arygos - Alliance - 900000 G Gold $USD 56.93 ($USD 57.51)
Arygos - Alliance - 1000000 G Gold $USD 62.62 ($USD 63.90)
Arygos - Alliance - 1500000 G Gold $USD 93.93 ($USD 95.85)
Arygos - Alliance - 2000000 G Gold $USD 125.24 ($USD 127.80)
Arygos - Alliance - 2500000 G Gold $USD 156.56 ($USD 159.75)
Arygos - Alliance - 3000000 G Gold $USD 185.95 ($USD 191.70)
Arygos - Alliance - 3500000 G Gold $USD 216.94 ($USD 223.65)
Arygos - Alliance - 4000000 G Gold $USD 247.93 ($USD 255.60)
Arygos - Alliance - 4500000 G Gold $USD 278.92 ($USD 287.55)
Arygos - Alliance - 5000000 G Gold $USD 309.92 ($USD 319.50)